Gebiedswaterplan Oostermaet

Landgoed De Oostermaet tussen Okkenbroek en Lettele verandert. We merken al sinds een aantal decennia dat het bos, de natuur en de landbouwgronden op en rond de Oostermaet meer en meer te kampen hebben met extremen op gebied van droog en nat. Daarom heeft IJssellandschap het gebiedsproces ‘Gebiedswaterplan Oostermaet e.o.’ geïnitieerd.

De veronderstelling is dat klimaatverandering aan de basis ligt van zowel de droge als natte weersextremen. Uit onderzoek van o.a. het KNMI blijkt dat deze extremen verder toe gaan nemen in de toekomst. Het is belangrijk daar op voorbereid te zijn. De nieuwste inzichten over het veranderende Nederlandse klimaat zijn recent gepubliceerd in het KNMI Klimaatsignaal’21. Een filmpje waarin een toelichting gegeven over het Klimaatsignaal’21, is te vinden op de website van het KNMI. https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/knmi-klimaatsignaal-21

Met behulp van het gebiedsproces, willen we komen tot een Gebiedswaterplan waar maatregelen in zitten om het watersysteem beter te laten werken voor alle functies in het gebied, zowel in droge als natte perioden. Deze maatregelen gaan we de komende jaren ook uitvoeren. Hierdoor creëren we een bestendiger watersysteem en daarmee een duurzame toekomst voor het gebied.       

 

Afbeelding: STOWA

Betrokken partijen

Door samen te werken met zo veel mogelijk grondeigenaren- en gebruikers op en rondom de Oostermaet, is het mogelijk tot een gedragen gebiedswaterplan te komen.  Samenwerking met alle grondeigenaren- en gebruikers is van groot belang omdat effecten van mogelijke maatregelen niet stoppen bij een eigendomsgrens en we het gebied dus als geheel moeten bekijken. Zo komen we tot een goed plan voor de toekomst. Daarnaast krijgen we wensen en initiatieven in beeld en kunnen we deze waar mogelijk met elkaar verbinden.

De uitvoeringsmaatregelen worden per perceel samen met de betrokken partijen bepaald. Om dit weloverwogen te doen, zijn een hydroloog, ecoloog en landbouwkundige nauw betrokken bij het proces. Natuurlijk hebben we ook nauw contact met betrokken overheden (waterschap Drents Overijsselse Delta en provincie Overijssel) en het drinkwaterbedrijf Vitens.

Subsidie ‘Regeling niet productieve investeringen water’

Om het gebiedsproces uit te voeren en de eerste maatregelen tot uitvoering te kunnen brengen, heeft IJssellandschap een POP3 subsidie aangevraagd via de ‘Regeling niet productieve investeringen water’ waarin middelen vanuit EU, provincie en waterschap ter beschikking worden gesteld.

Voortgang

We zijn momenteel  gestart met keukentafelgesprekken. Deze gesprekken brengen in beeld waar de kansen en knelpunten zich bevinden ten aanzien van droogte en wateroverlast. De hydroloog/bodemkundige, die betrokken is bij het gebiedsproces, begeleidt de gesprekken. Zo nodig haken ook andere experts aan (ecoloog of landbouwkundige). De uitkomst van de gesprekken is dat in beeld wordt gebracht welke concrete watermaatregelen in het gebied getroffen kunnen worden.

Deze maatregelen  vormen vervolgens de basis voor het overkoepelende Gebiedswaterplan. Het Gebiedswaterplan bestaat uit een hydrologische analyse van het gehele gebied, waarin de maatregelen staan beschreven die uitgevoerd kunnen worden om het vasthouden van water in het gebied te regelen. Uiteraard worden de maatregelen alleen uitgevoerd als grondeigenaren- en gebruikers akkoord gaan en er financiering beschikbaar is. Op deze wijze kunnen we als samenwerkende grondeigenaren- en gebruikers zelf de regie in handen nemen om de huidige en toekomstige verdroging van het gebied tegen te gaan.

Uw betrokkenheid

Het is van wezenlijk belang dat veel, zo niet alle, grondeigenaren en -gebruikers meedenken en meedoen. Bent u woonachtig op of rondom De Oostermaet? Graag horen we van u wanneer u vragen of aanvullingen heeft. U kunt hiervoor contact opnemen met  Marielle Dekker via marielle.dekker@pratensis.nl

Het gebiedswaterplan Oostermaet wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op de Oostermaet is recent klimaatrobuust loofbos aangeplant.Dit omdat de fijnsparren vanwege de aanhoudende droogte verzwaktwaren en het kevertje de letterzetter, grote gedeelte fijnsparbos hebben aangetast. Loofbomen houden vocht beter vast.