Actieplan Boerenlandvogels De Mars

Voor de Boerenlandvogels zijn de uiterwaarden van oudsher een waar paradijs. Onder boerenlandvogels verstaan we o.a. grutto’s, kieviten, tureluurs en scholeksters maar ook patrijzen. De meeste vogels komen helemaal uit Afrika of Zuid-Europa vliegen om hier een partner op te duiken en te zorgen voor het nageslacht. Ze houden van de ruimte en de typische riviergrond die je hier vindt. De eieren leggen ze in het veld, in een nestje. Voedsel voor de kuikens, of jonge vogels bestaat voornamelijk uit insecten die weer afkomen op bloemen. De oudere vogels eten insecten en wormen, daarvoor is het belangrijk dat de bodem nat(tig) is zodat ze met hun snavel die diertjes uit de grond kunnen ‘vissen’.

Maar helaas, het gaat niet goed met de Boerenlandvogels. De aantallen zijn de afgelopen decennia sterk afgenomen en we zien bij sommige soorten, zoals bij de Grutto, zelfs een landelijke afname van 60% in 40 jaar!

Dat heeft een aantal oorzaken. Leefgebieden zijn in de loop der jaren kleiner geworden of helemaal verdwenen. Onder andere door uitbreiding van het stedelijk gebied en de modernisering in de landbouw. Daarnaast is er mede door de klimaatverandering sprake van droogte waardoor steeds meer kwetsbare planten- en diersoorten gevaar lopen, de biodiversiteit dus achteruit gaat en ook de oudere vogels minder (bereikbaar) voedsel uit de droge bodem kunnen halen. Last but not least speelt de toenemende recreatiedruk een rol waardoor er verstoring plaats vindt. Met name door loslopende honden.

Al deze zaken spelen ook in de uiterwaarden bij Deventer. Als eigenaar van de gronden voelen we ons zeer begaan met deze problematiek en daarom hebben we samen met de betrokken pachters, de (weide)vogelwerkgroep, faunabeheer, de twee betrokken Collectieven en nog een aantal gebiedspartijen (o.a. waterschap Vallei & Veluwe) project Boerenlandvogels De Mars opgesteld. Hierin is gekeken welke actoren impact hebben op de vogelstand en wat hieraan te doen is zodat we de achteruitgang kunnen stoppen en de aantallen weer kunnen laten toenemen. Uit dit onderzoek zijn praktische stappen gekomen die we in een actieplan vorm geven. De meeste stappen zijn gebaseerd op landschapsinclusieve landbouw en het vernatten van het gebied.

Zo is er zeer recent een plas-dras gebied van ca. 0,4 ha aangelegd. Hierbij zijn de agrarisch ondernemer, IJssellandschap, waterschap Vallei & Veluwe en RWS betrokken. Daarnaast wordt er op een aantal percelen later gemaaid dan gebruikelijk, wordt er gestuurd op kruidenrijk grasland en zet de boer zich in om samen met de weidevogelwerkgroep, de nesten te markeren zodat ze als het land bewerkt wordt hier rekening mee houden. De familie Klunder boert sinds dit jaar volledig biologische en gebruikt alleen natuurlijke middelen. (https://www.facebook.com/broertjesklunder) 

Ook van de recreant vragen we begrip en hulp. Het wandelpad in de uiterwaarden dat pal door de percelen richting de Wilpsedijk leidt, wordt tijdelijk afgesloten van 15 maart – 15 juni. De recreatiedruk is flink toegenomen en wandelaars en vooral loslopende honden, verstoren het broedmoment. We willen de vogels juist zoveel mogelijk rust gunnen in deze periode zodat we de kans vergroten dat de populatie toe kan nemen.

Met elkaar gaan we er voor zorgen dat de boerenlandvogels de uiterwaarden weer een paradijselijke plek vinden om hun jongen veilig groot te brengen.

Help je mee?

 

nestje kieviteieren