Heerlijkheid Linde (Linderveld)

In de Heerlijkheid Linde draait het om de ontmoeting tussen consument en producent. Een plek om te proeven, beleven, spelen, werken, leren en ontspannen. De basis van het plan vormt een nieuwe agrarische onderneming als ‘rentmeester’ van het gebied.

Plannen aangepast
Nog altijd is de ontwikkeling van de Heerlijkheid in beeld bij de samenwerkende partijen waar IJssellandschap trekker van is. Na de openbare verkoop in 2017 waarbij 23 hectare van de in totaal 85 hectare los is verkocht door de gemeente Deventer, is het basisplan voor het gehele gebied nu aangepast op het door de verkoop verminderde grondoppervlakte. De filosofie is hetzelfde gebleven: stad en land verbinden én een aantrekkelijk uitloopgebied aan de stad maken dat gedragen wordt door een landbouw die biologisch is en veel doet aan landschap en natuur. Daarbij ook een landbouwbedrijf die de consument volop betrekt bij de productie van voedsel in een natuurlijke omgeving.

Betrekken van de burger
Het oorspronkelijke plan om er een complete boerderij neer te zetten voor 100 koeien maakt, mede vanwege de niet toereikende vergunningen, plaats voor een groeimodel. De gemeente is gevraagd om ruimte te bieden voor het creëren van een agrarisch erf. Denk bijvoorbeeld aan een vestiging van een stal of schuur met een aantal koeien of jongvee. Het groeimodel biedt mooie kansen, omdat daarmee flexibeler kan worden ingespeeld op de op dat moment heersende omstandigheden en vraag. Belangrijkste is dat vooral gekeken gaat worden hoe de burger erbij betrokken wordt. Hiervoor is een apart project opgestart in samenwerking met Courage, de innovatieorganisatie van de melkveesector. Welke nevenactiviteiten daarbij opgezet worden en of deze gericht zijn op kinderen of wellicht op ouderen wordt verder ontwikkeld.

Planning
De stand van zaken is dat de afgelopen tijd een verkenning is geweest van de verschillende belangen en de nieuwe invulling van Heerlijkheid Linde. Het college heeft de nieuwe opzet in combinatie met de verkoop in 1 keer van de resterende kavels omarmd. Daarnaast heeft de gemeente een aantal criteria opgesteld waaraan het plan moet voldoen. De criteria hebben te maken met het uitloopgebied, de natuur, landbouw, boer en burger en een marktconforme prijs.
Op 10 juli jl. zijn door de gemeenteraad de criteria aangenomen. Daardoor kunnen de gesprekken en daarmee de onderhandelingen met de gemeente Deventer worden gestart. We kijken uit naar de oprichting van Heerlijkheid Linde.

Voor meer informatie zie: www.heerlijkheidlinde.nl
IJssellandschap,
LTO Noord Salland, De Ulebelt, Stichting Sallands Erfgoed, Platform Schalkhaar en Plaatselijk Belang Lettele

Nieuwsbrief