Natuur voor Elkaar

Per 1 januari 2017 zijn provincies verantwoordelijk geworden voor het natuurbeleid. Dat heeft nieuwe kansen geboden om natuur, economie en samenleving beter met elkaar te verbinden. De gedachte is dat het natuurbeleid in Overijssel effectiever wordt als relevante partijen het steunen en er  gezamenlijk invulling aan geven vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Via zogehete groene tafels, en daaruit voortkomende werkateliers waarbij allerlei maatschappelijk (natuur)partijen betrokken werden.  is er een koersdocument opgesteld die de natuurvisie van de provincie verwoord. Op basis hiervan hebben Gedeputeerde Staten een Statenvoorstel voorbereid, waarmee de beleidsambities uit het koersdocument zijn vertaald naar provinciaal beleid, de Natuurvisie Natuur voor Elkaar.

Een aansprekend voortvloeisel hieruit is bijvoorbeeld dat alle schoolpleinen in Overijssel gaan vergroenen voor 2015. Een ander, voor IJssellandschap relevant voorbeeld is de subsidieregeling onder de naam Soortenregeling: er is door de betrokken partners een actief plan bedacht om de leefgebieden voor soorten in Overijssel te verbeteren. Samenwerking is hierbij vereist. IJssellandschap heeft samen met diverse organisaties, zoals de bijenvereniging, en buren (zie voorbeeld in de Stentor) gebruik gemaakt van deze soortenregeling waardoor een aantal sympathieke maatregelen zijn uitgevoerd ter bevordering van bijzondere soorten. Zo zijn er lindes aangeplant bij de Haere en is er een hectare bos gekapt op landgoed Boxbergen waardoor heide en bochtige smele weer een kans krijgen. Deze planten trekken op hun beurt weer soorten aan zoals de ijsvogelvlinder en de aardbeivlinder.

Zie het persbericht als voorbeeld van de uitvoering van deze Soortenregeling.

De Stentor, 26 oktober 2018

Nieuwsbrief