Jacht

Jachtbeleid IJssellandschap

Het wildbeheer in Nederland wordt gereguleerd door wetten, verordeningen en beleidsmaatregelen die zijn vastgesteld door verschillende instanties, waaronder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Provincies. Het doel van wildbeheer is het bereiken van een evenwicht tussen de belangen van de wilde dieren, landbouw, natuurbehoud en andere betrokken partijen.

Vanuit haar lange historie verhuurt stichting IJssellandschap haar jachtrecht voor haar gebieden voor jacht, wildbeheer en schadebestrijding. Deze drie onderdelen vallen voor de buitenwereld vaak onder één noemer: jagen. Het is goed om de drie onderdelen van de jacht toe te lichten om de nuance aan te kunnen brengen. Zie hieronder.

Jacht:
Het oogsten uit de natuur oftewel, het schieten van dieren voor de consumptie van vlees. Hierbij zijn wettelijke voorschriften en regels van kracht, met specifieke seizoenen en beperkingen om de populatie van wilde dieren in stand te houden. Haas, fazant, wilde eend, houtduif en konijn komen voor de jacht in aanmerking (het konijn is in 2023 tijdelijk uitgesloten van jacht).
De jager heeft is verantwoordelijk voor een evenwichtige wildstand, rekening houdend met de (leeftijds)samenstelling van de soort, te behouden en dient zorg te dragen voor de natuur in het algemeen.

Wildbeheer:
Wildbeheer is in Nederland een verplichting die wordt opgelegd door de provincies aan grondeigenaren/terreinbeheerders. Provincies stellen beheerplannen op waarin maatregelen en doelstellingen worden vastgelegd voor het behoud en de regulatie van wilde diersoorten zoals reeën, herten en zwijnen. Het doel is om een evenwicht te bereiken tussen de belangen van de natuur, landbouw, verkeersveiligheid en andere maatschappelijke aspecten. Wildbeheer omvat het monitoren van populaties, het beschermen van leefgebieden en het implementeren van strategieën om de balans te handhaven tussen verschillende diersoorten en hun omgeving. Beheermaatregelen kunnen onder andere het aanpassen van voedselbronnen, het implementeren van beschermingsmaatregelen of het beperken van predatoren door jacht omvatten.

Schade bestrijding:

Schadebestrijding voorkomt of vermindert de schade aan landbouwgewassen, vee en bossen veroorzaakt door wilde dieren. Bekend voorbeeld zijn de vele wilde zwijnen op de Veluwe die bodemerosie veroorzaken, reeën die nieuwe bosaanplant opeten waardoor het evenwicht in het bos wankelt en de vele ganzen die graslanden kaalvreten. Maatregelen die genomen worden om schade te voorkomen zijn het plaatsen van hekwerken, afschrikmiddelen of het verlenen van ontheffingen om door jagen populaties te beperken.

Beleid IJssellandschap
IJssellandschap verhuurt jacht, beheer én schadebestrijding. Dit is maatwerk per gebied.
In de natuurterreinen, natuurbossen en parken verhuren we alleen wildbeheer en schadebestrijding. Daarbuiten wordt ook de jacht verhuurd.
De jager (als uitvoerder van jacht, beheer en schadebestrijding) dient een flora- en faunabeheerder te zijn, die streeft naar een evenwichtige wildstand. Bij het ontbreken hiervan doet hij/zij wat goed is om de stand weer op peil te brengen. Daar kunnen biotoop verbeterende maatregelen bij horen.

Voor alle jacht gerelateerde activiteiten geldt dat het belangrijk is dat er goed contact is tussen onze stichting, de huurders van de jachtrechten, onze toezichthouder(s), pachters/agrariërs/bewoners en met het publiek. Belangrijk uitgangspunt is dat de jachthouder zijn werk doet ten dienste van de bezittingen van IJssellandschap, we zijn samen beheerder van het gebied.