SalLand Loont

Hoe kun je het landelijk gebied toekomstbestendig maken? Met de huidige grote opgaven en wensen waar we voor staan, zoals de stikstofreductie, (schoon)water en biodiversiteitsherstel, en een goede balans in kwaliteit, gebruik én opbrengst van het landschap. Dat is een vraagstuk waar IJssellandschap zich mee bezighoudt voor haar gebieden én Salland breed. De oplossing zit in samenwerken, er samen voor zorgen dat op de lange termijn investeren in het landschap aantrekkelijk en rendabel is voor boeren en grondeigenaren.

Sallandse duidelijkheid
Vandaar dat wij ons samen met Kostbaar Salland, LTO Salland, Landschap Overijssel en Collectief Midden IJssel hebben verenigd in het initiatief ‘SalLand loont’.  Hoe kunnen we er voor zorgen dat boeren en grondeigenaren in Salland de opgaven en wensen voor het landelijk gebied kunnen verweven in hun bedrijfsvoering, mét een vergoeding voor de geboden ruimte en het langjarige beheer?  SalLand loont wordt één ‘loket’ waar de verbinding gemaakt wordt tussen deze opgaven vanuit de samenleving en de boeren en grondeigenaren.

SalLand loont biedt daarbij Sallandse duidelijkheid; het bundelt in eerste instantie de bestaande financiële regelingen die er zijn vanuit onder andere overheden voor deze duurzame ambities in het landelijk gebied en zoekt daar in de volgende fase nieuwe beloningen bij.  We zien namelijk dat de samenleving veel meer duurzame doelen wil realiseren in het landelijk gebied, terwijl boeren en grondeigenaren daar nauwelijks voor betaald krijgen in hun producten. Het doel van SalLand loont is om decennia lang een brug te slaat tussen opgaven en oplossing, zodat er één duidelijk uitvoeringsloket voor en door boeren en grondeigenaren is en blijft, ook voor nieuwe opgaven die in de toekomst op het landelijk gebied afkomen.

Burgers en bedrijfsleven
We genieten als inwoners en bezoekers allemaal van onze prachtige Sallandse omgeving en er is urgentie om het landschap weer kleinschaliger, diverser en duurzamer te maken. Die verantwoordelijkheid ligt bij ons allemaal, ook bij het bedrijfsleven en de burgers. Een van de voorbeelden vanuit het bedrijfsleven die aan zou kunnen sluiten bij SalLand loont is het initiatief ‘Bouwsector slaat de handen ineen voor meer biodiversiteit’. Als burger kun je eraan denken dat wanneer je met de buurt graag uitzicht wilt op een kruidenrijke bloemenrand in plaats van op mais, je hierover een afspraak maakt met de boer, en gezamenlijk meebetaalt aan de kosten en de inkomstenderving van de boer doordat hij die grond nu niet kan bebouwen. Een andere mogelijkheid is dat er via de toeristenbelasting van de gemeente een bijdrage wordt geleverd aan de landschapskwaliteit. Immers, het landschap is van meerwaarde voor de beleving van de bezoeker. Het komende jaar gaan we in hierover in gesprek met bedrijfsleven, burgers en overheden.

SalLand loont samenvatting in stappen
De eerste stap van SalLand loont is om alle bestaande regelingen waar de betrokken partners reeds een uitvoeringsrol hebben, zoals Groene en Blauwe diensten, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Bossenstrategie, etc. , eenduidig richting de boeren en grondeigenaren in Salland aan te bieden. De tweede stap is om nieuwe beloningen toe te voegen aan ons loket. Daarnaast kunnen boeren en grondeigenaren onze adviseurs uitnodigen om inzicht te krijgen in alle mogelijkheden die er voor hun plek in het landschap, voor hun type onderneming beschikbaar is en te komen tot een bedrijfsomgevingsplan. Ze kunnen deze informatie ook zelfstandig krijgen, zodat ze met een eigen bedrijfsadviseur hun mogelijkheden kunnen verkennen.

Organisatie
SalLand loont is een bundeling van partners vanuit de Salland Deal en we bouwen voort op o.a. het project Land van Waarde. Het Agrarisch Collectief Midden Overijssel en het Gebiedsfonds Kostbaar Salland organiseren nu al groene maatschappelijke diensten. Zij zullen de uitvoerende organisaties achter het nieuwe loket zijn, ondersteund door IJssellandschap, LTO Salland en Landschap Overijssel. Stap voor stap zal het ‘loket’ SalLand loont zich vormen. Mede dankzij middelen van het rijk vanuit de GLB Pilot en een bijdrage vanuit Agro & Food van de provincie Overijssel.

 


SalLand Loont, waarom nu?

  • Veel opgaven in het landelijk gebied: energie, stikstof, klimaat, landschap, biodiversiteit…;
  • Boeren en grondeigenaren hebben een sleutelrol om aan opgaven ‘ruimte’ te bieden;
  • Open houding bij boeren en grondeigenaren voor gebiedsaanbod naar de samenleving;
  • Krachtige bottum-up samenwerking in Salland;
  • Ervaring met ecosysteemdiensten in Salland (groene diensten, agrarisch natuurbeheer, land van waarde, etc…).

SalLand Loont, wat lossen we op?

  • Versnippering in vele regelingen en projecten;
  • Één loket richting boeren en grondeigenaren;
  • Één loket richting samenleving (overheden, bedrijfsleven en burgers);
  • Gebied aan zet: wat kan waar in plaats van wat moet waar;
  • Financiële en ruimtelijke efficiëntie.

2202aug, JN