Missie-Visie

Missie

Ruimte voor Toegewijd en Toekomstgericht IJssellandschap

IJssellandschap en haar rechtsvoorganger ‘de Verenigde Gestichten’ beheert en ontwikkelt sinds 1267 land, landgoederen, boerderijen en huizen rondom Deventer. Door de eeuwen heen zijn we met zorg en respect omgegaan met het land, de natuur, de mensen die er wonen en de mensen die er willen recreëren.

Volgens goed rentmeesterschap hebben we de bezittingen in de loop der tijd laten groeien en ontwikkeld ten behoeve van de inwoners van stad èn land. Het IJssellandschap van nu is onlosmakelijk verbonden met het verleden. Een verleden dat tevens de inspiratiebron is voor de toekomst, waarin we ruimte creëren voor innovatie, gericht op natuur, duurzame landbouw, ondernemerschap en recreatie.

Doelstellingen

Met “toegewijd en toekomstgericht” als missie hebben we 3 doelstellingen:

  1. Als goed beheerder zorgen we voor het landschap met haar singels, lanen, solitaire bomen, hooiweiden, beken en uiterwaarden; we onderhouden de bossen zodanig dat ze hoge natuurwaarden hebben, aantrekkelijk zijn voor de recreant en toch ook een redelijke houtoogst opleveren; we restaureren landgoederen en landhuizen en onderhouden de eeuwenoude hoeves; voor de landbouw proberen we een zo goed mogelijke verkaveling van percelen te bereiken.
  2. Als gebiedsontwikkelaar werken we actief mee aan een levensvatbare landbouw en stimuleren we nieuwe duurzame initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn Natuurderij KeizersRande”, zorgboerderijen zoals De Grote Brander te Okkenbroek en een gastenboerderij, biologische geitenhouderij, biologische schapenhouderij annex schapenslagerij, melkveehouderij met Betere-Boeren-Bed. Continue zijn tal van nieuwe initiatieven onderweg in onze hoeves, ook waar er geen landbouw meer beoefend wordt (erftransities).
  3. Als behartiger van waarden willen we als “gebiedsautoriteit” actief en soms ook kritisch meedenken over de grote verkeerskundige, stedenbouwkundige, rivierkundige, milieukundige en overige ontwikkelingen in ons gebied. Soms bedenken we alternatieven voor grote ingrepen in het landschap, soms praten we mee over een goede inpassing en soms zijn we ronduit tegen (onzalige plannen).

We leven in een dynamische tijd. In toenemende mate spelen vraagstukken rondom klimaat, energie en de toekomst van de landbouw in Nederland een belangrijke rol. Hieruit is de wens ontstaan om een nieuwe langetermijnvisie, met daarin een heldere strategie voor korte termijn, te presenteren. Een visie die richting geeft aan het beleid, investeringen en het beheer voor de komende jaren.

VISIE LAND-GOED 2019 – 2024 – 2044   (verkorte versie)

VISIE LAND-GOED 2019 – 2024 – 2044 (volledige versie)

 

Nieuwsbrief