Bosbeheer

Stichting IJssellandschap

Bosbeheer IJssellandschap

IJssellandschap is beheerder van bijna 1200 ha bos, verspreid over verschillende bosgebieden. De bossen verschillen sterk in leeftijd en karakter. Er zijn natte bossen met vooral loofhout in bijvoorbeeld de uiterwaarden of in lage, vochtige gebieden. Er zijn oude parkbossen met slingerende wandelpaden, veel verschillende soorten, vaak oude bomen en oude laanstructuren. Weer heel anders zijn de ‘jongere bossen op de heide-ontginningen’: vaak groter in oppervlakte, rationeler ingericht en overwegend bestaand uit naaldhoutsoorten.

Om zo’n grote oppervlakte bos goed te beheren, is een gestructureerde en bestendige aanpak noodzakelijk. De basis hiervoor vormt het Bosbeheerplan van de stichting.

In dit beheerplan heeft IJssellandschap de bossen ingedeeld in 5 werkblokken. Deze zijn ingedeeld op bossen karakteristiek en geografische ligging. Elk jaar wordt één werkblok aangepakt. Dat gaat altijd gepaard met veel zaag- en uitrijwerk. Het is onvermijdelijk dat u als bezoeker hiermee geconfronteerd wordt. IJssellandschap probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken en u ook in het veld goed te informeren. Na alle verstoring en onrust, is het dan weer 4 jaar rustig.

In het Bosbeheerplan worden voor elke bosopstand duidelijke keuzes gemaakt. Sommige bosdelen krijgen een produktiefunctie. Hier is de doelstelling de produktie van kwalitatief goed hout voor de verkoop. In deze delen worden in de herfst en de winter bomen geoogst die geschikt zijn voor bijvoorbeeld zaaghout. De mooiste stammen worden zorgvuldig door medewerkers van de stichting geselecteerd en onder de naam IJsselhout® onder meer gebruikt voor het opknappen van boerderijen en andere panden van de stichting.

Ook worden er grote open plekken in het bos vrij gezaagd. Hier kunnen jonge boompjes op natuurlijke wijze kiemen: de bomen van morgen.

Andere delen krijgen een natuurfunctie. IJssellandschap streeft ernaar om deze delen zo geschikt mogelijk te maken voor planten en dieren. Eén van de maatregelen is om uitheemse bomen zoals Douglas en Amerikaanse eik te verwijderen. Ook worden er bomen in de bosranden weggehaald, zodat deze randen grilliger en geleidelijker worden.

Een heel belangrijke functie is die van parkbos. In deze bosdelen is vooral veel aandacht voor ‘schoonheid’. Dikke en karakteristieke bomen krijgen de ruimte. IJssellandschap gaat hier voor afwisseling en aantrekkelijke bosbeelden.

 

Film over bosbeheer