Uitvoering Gebiedswaterplan Oostermaet

Het klimaat verandert, soms is het te nat en dan weer te droog. Ook landgoed de Oostermaet, een gebied rondom Okkenbroek en Lettele, heeft hier last van.  Door de jaren wordt het gebied vooral steeds droger. Dat is niet goed voor natuur én landbouw.  Daarom heeft IJssellandschap in samenwerking met de omgeving, het gebiedsproces ‘Gebiedswaterplan Oostermaet e.o.’ opgesteld. Een aantal maatregelen uit dit plan om de waterstand beter te kunnen regelen wordt momenteel uitgevoerd.

De verdroging houdt vooral in dat soorten verdwijnen uit de natuurgebieden, landbouwgronden minder gras opbrengen waardoor de koeien moeten worden bijgevoerd en de bomen in het bos verzwakken. Samen met grondeigenaren in de omgeving en met een hydroloog en ecoloog is er de afgelopen tijd onderzocht welke maatregelen op perceelsniveau er voor kunnen zorgen dat er meer water beschikbaar is. Voor zeven bedrijven is dit beschreven in een bedrijfswaterplan.

Momenteel wordt een gedeelte van de maatregelen uit het plan ook daadwerkelijk in het veld uitgevoerd.  Zo is een aantal sloten en greppels gedempt en worden er stuwen aangelegd. De stuwen zorgen ervoor dat wanneer in de natte periodes het grondwater hoger komt te staan, dit water gecontroleerd kan worden verdeeld en afgevoerd. De werkzaamheden zijn eind van het jaar of begin van het volgende jaar afgerond.

Dit gebiedsproces is waardevol omdat er door de individuele grondeigenaren, -gebruikers, in contact met de betreffende overheden is samengewerkt ten behoeve van de toekomstbestendigheid van het gehele gebied. Met het uitvoeren van de maatregelen kunnen mens, plant en dier nog een lange tijd genieten van dit prachtige landgoed.

 

Tussen Lettele, Okkenbroek en Bathmen ligt Landgoed de Oostermaet, van oudsher een jachtlandgoed. De houten jachthuizen en rododendrons waar het wild onder kon schuilen, zijn hiervan nog zichtbaar. 

De Oostermaet wordt gekenmerkt door een grote boskern met eromheen landbouwgronden en boerderijen. Het gebied is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. 

Stichting IJssellandschap bezit 550 ha. op de Oostermaet en beheert, beschermt en ontwikkelt haar gebied zodat mens, plant en dier er tot in lengte van dagen kunnen leven, werken en recreëren.

Lees HIER meer over het gebiedswaterplan Oostermaet

Het gebiedswaterplan Oostermaet is mede mogelijk gemaakt dankzij medewerking van grondeigenaren, een subsidie van Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Waterschap Drents Overijsselse Delta.